Nawigacja

 • Wyprawka szkolna 2015 - 2016

   

   

   

   

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

  1. klas III szkoły podstawowej
  2. uczniów klas III, V i VI (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego):
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszacych,
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

  Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
  • występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 225 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych i dla niepełnosprawnych uczniów klas   III;
  • do 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów klas V i VI ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   

  Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.
  1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy.
  1. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”
  1. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

   

  Wnioski, zarządzenia i wyjaśnienia znajdują się na stronie BIP Szkoły. Informacji udziela także pedagog szkoły.

   

 • Z entuzjazmem w nowy rok szkolny

  1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W inauguracji wzięli udział znakomici goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty, burmistrz Kartuz, przewodniczący Rady Miejskiej, radni. Jak zwykle obecni byli rodzice dzieci.

  Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach, a następnie w sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna i artystyczna. Wspominano rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i złożono kwiaty przy pomniku pomordowanych nauczycieli. Dyrektor przedstawił najważniejsze rozwiązania organizacyjne i życzył wszystkim dobrego roku.

  Zdjęcia i relacje dostępne są na FACEBOOKU SZKOŁY I w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM.

 • Inauguracja roku szkolnego

   

   

   

   

  Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest w pełni przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zakończyły się wszystkie prace remontowe. Wyposażono także niektóre sale w nowe meble i sprzęt multimedialny. O szczegółach będziemy informować na stronie szkoły w kolejnych dniach. Dziś przekazujemy informację o terminie inauguracji nowego roku szkolnego.

  Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września br. według następującego planu:

  • 7.45 – msza św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach
  • 8.45 – inauguracja w sali gimnastycznej dla uczniów klas I-VI
  • 10.30 – spotkanie dzieci oddziałów przedszkolnych w sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych.
 • Podręczniki i ćwiczenia na nowy rok szkolny

   

   

   

   

  Wakacje, to dobry czas by zadbać o wyposażenie uczniów na nowy rok szkolny. W ostatnich dniach czerwca w szkole odbył się kiermasz podręczników, podczas którego wielu uczniów i rodziców miało okazję nabyć je do kolejnej klasy.

  Przypominamy, że od nowego roku szkolnego, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy I, II i IV uczniowie otrzymają bezpłatnie, a ich zakupu dokonuje szkoła. Nie dotyczy to religii oraz języka niemieckiego w klasie IV. Do religii rodzice kupują zeszyty ćwiczeń lub podręczniki w czasie wakacji, a do języka niemieckiego (klasa IV), który jest drugim językiem obcym nauczanym w naszej szkole, w wrześniu.

  Na stronie BIP szkoły znajduje się wykaz podręczników do klasy I-VI: WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015/16. Prosimy o sprawdzenie wykazu i zakup podręczników w księgarniach. 

 • Pożegnanie szóstoklasistów

 • Kolorowy Festiwal Nauki z projektu ,,Szkoła daje więcej''

  13 czerwca zapisał się wielkimi zgłoskami wśród mieszkańców Kartuz i nie tylko. Na ten dzień przypadły kolejne punkty obchodów 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Przed południem odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny połączony z Festiwalem Nauki dla uczniów i rodziców szkoły. Do wspólnej zabawy włączyli się także absolwenci, którzy przypomnieli sobie lata spędzone w szkolnych murach.

  Firma Edufan z Gdyni, która przygotowała stoiska naukowe spisała się na medal. Było mnóstwo atrakcji, ciekawych eksperymentów, znakomitych pokazów i wiele nagród. Uczestnicy nie tylko wykazywali wielką aktywność, ale też animowali wiele zdarzeń. Atrakcją okazała się np. rywalizacja dyrektora szkoły z nauczycielem języka polskiego na ,,Bangi run’’.  Największym problemem było wyłonić zwycięzcę, bo każdy z nich za takiego się uważał. Ważne że emocjom towarzyszyła dobra zabawa.

  Najlepiej  atmosferę Festiwalu oddają zdjęcia:

 • Zorganizowaliśmy Ligę Powiatową

  11 czerwca rozegrano ostatni turniej z V edycji Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Rozgrywki, od 5 lat organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki i nasza szkoła. Zadanie wspiera Powiat Kartuski.  

  W tegorocznych zmaganiach , w kategorii klas VI i młodszych wzięło udział 6 drużyn z szkół powiatu kartuskiego. Rozegrali oni rundę jesienną i wiosenną. Dodatkowo odbył się także turniej halowy. Tegoroczny poziom wszystkich zawodów był niezwykle wyrównany pomiędzy 5 zespołami, bo prym wiedli chłopcy z SP nr 2 w Kartuzach, którzy nie przegrali żadnego meczu.

  Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

  1. SP nr 2 w Kartuzach
  2. SP nr 1 w Kartuzach
  3. SP w Sulęczynie
  4. SP w Dzierżążnie
  5. SP w Stężycy
  6. SP w Sierakowicach (wycofali się w trakcie rozgrywek)

  Drużyny, jak i poszczególni zawodnicy otrzymali nagrody, puchary i medale. Już dziś zapowiedziano kolejną edycję Ligi.

  Zdjęcia z finałowego turnieju w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM:

 • Zmiany w organizacji pracy sekretariatu

   

   

   

   

  Z powodu trwających prac remontowych, w bieżącym tygodniu sekretariat szkoły funkcjonuje w sali 65 łącznika szkoły - wejście od strony sali gimnastycznej. Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

  Niestety, nie ma jeszcze łączności za pomocą numerów telefonów stacjonarnych, dlatego uruchamiamy telefon komórkowy, o następującym numerze: 797339801. Ponadto można także skorzystać z drogi elektronicznej na adres email: spnr1kartuzy@wp.pl . Za utrudnienia przepraszamy. 

   

 • Kiermasz używanych podręczników szkolnych

   

   

   

   

   

  W dniach od 22 (poniedziałek) do 24 (środa) czerwca w Bibliotece Szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników do klas 5 - 6. Osoby, które chcą sprzedać swoje podręczniki proszone są o przynoszenie ich do Biblioteki Szkolnej do 19 czerwca. Podręczniki muszą być podpisane przez właściciela, z określoną ceną, za jaką mają być sprzedane. Zapraszamy wszystkich uczniów!

 • Krôsniăta w stolicy Dolnego Śląska

  30 maja br. zespół regionalny Krôsniăta z SP nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach m.in. dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, Starostwa Powiatowego w Kartuzach wziął udział w wernisażu wystawy fotografii Karola Stellera pn. „W krainie krośniąt i stolemów”, który miał miejsce w Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu. Zdjęcia ukazywały pejzaże Kaszub, obiekty architektoniczne, kolej (co wiąże się z pasją autora).

  Dzieci wybrały się do stolicy Dolnego Śląska na zaproszenie rady jednego z największych wrocławskich osiedli – osiedla Ołbin. Wykonały kilka tańców ludowych, zaśpiewały m.in. „Kaszubskie nuty”. Zachwyciły naturalnością, barwnością występu, bardzo dobrym przygotowaniem, zdyscyplinowaniem.  Mogliśmy podziwiać efekty pracy uczniów i ich opiekunek – pani E. Brzeskiej, p. G. Werochowskiej, p. A. Richert, p. T. Gąski.

  Kolejny występ miał miejsce 31.05. na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Krôsniăta nie tylko pokazały dorobek kulturowy własnego regionu, ale i starały się włączać do dobrej zabawy małych wrocławian. Pokaz przyjęto entuzjastycznie.

  Wyjazd zaowocował kolejnymi zaproszeniami, propozycją dalszej współpracy. Nasi najmłodsi okazali się dobrymi ambasadorami swojej małej ojczyzny.

 • Gramy w finale na PGE Arena!

  Dnia 3 czerwca 2015 r. na stadionie miejskim w Kartuzach odbył się turniej półfinałowy LOTOS JUNIOR CUP 2015 dla chłopców urodzonych w latach 2003/2004. Wzięło w nim udział osiem drużyn z powiatu kartuskiego. Start chłopców z „Jedynki” okazał się wielkim sukcesem: wywalczyli I miejsce w turnieju!

  Drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach wystąpiła w następującym w składzie:

  1. Jakub Czaja
  2. Kamil Czerwionka
  3. Leon Dera
  4. Jakub Drywa
  5. Michał Formella
  6. Adam Płotka
  7. Dawid Szynszecki
  8. Michał Ulatowski

  Reprezentanci szkoły stanęli przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom zawodów był bardzo wyrównany. Drużyna „Jedynki” została zwycięzcą grupy eliminacyjnej – 2 wygrane, 1 przegrana. W półfinale wygrali 2:1 z zespołem ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. W meczu o I miejsce turnieju półfinałowego LOTOS JUNIOR CUP 2015, chłopcy naszej szkoły zmierzyli się zawodnikami Gminnego Klubu Sportowego „Cartusia1923”. Po zaciętej walce wygrali, po dogrywce 2:1.

  Reprezentantów „Jedynki” czeka teraz nie lada wyzwanie. 28 czerwca 2015 r. prawdopodobnie na stadionie PGE Arena w Gdańsku odbędzie finałowy turniej LOTOS JUNIOR CUP 2015. Zmierzą się tam ze zwycięzcami półfinałowych turniejów z Bytowa, Starogardu, Ustki, Nowego Dworu Gdańskiego, Chojnic, Stężycy, Luzina, Elbląga, Słupska oraz Malborka. Zapowiada się emocjonujący finał, dlatego trzymajmy kciuki!

  Zdjęcia z turnieju eliminacyjnego i finałowgo w Albumie Fotograficznym:

 • Pozytywne emocje w parku linowym

  Dzień 21 maja, dla uczniów klas piątych, a także opiekunów grupy, zaczął się zwyczajnie – przybyciem do szkoły, tym razem jednak nie po to, aby się uczyć – tego dnia celem był wyjazd do Łapina. Największą atrakcją  dwudniowej wycieczki był park linowy, przeznaczony dla tych, którzy lubią zastrzyk adrenaliny. Trasa składała się z 16 przeszkód, a do pokonania mieliśmy m.in.: ściankę wspinaczkową, skok Tarzana, most tybetański i zjazd tyrolski - oczywiście tylko pod czujnym okiem instruktora. Okazało się, że było wśród nas wielu prawdziwych śmiałków!

  Wszyscy bawili się znakomicie grając w siatkówkę, piłę nożną w specjalnych spódnicach czy uprawiając zapasy sumo. Piątoklasiści mogli sprawdzićswoich umiejętności strzeleckie. Do dyspozycji młodych strzelców były łuki oraz wiatrówki.

  Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej ustawiania skrzynek. Zadanie polegało na zbudowaniu jak najwyższej wieży z plastikowych skrzynek po napojach. Uczestnik stał na skrzynkach, które - jedną po drugiej – podkładał pod siebie tworząc w ten sposób coraz wyższą wieżę, aż do momentu jej przewrócenia. Podczas całego zadania dzieci były asekurowane za pomocą sprzętu alpinistycznego. Wieczorem wszyscy wzięli udział w podchodach. Mimo nocnej pory humory dopisywały.

  Następnego dnia czekała na nas akcja „PRZETRWANIE”- wykwalifikowana kadra instruktorska przeprowadziła zadania budujące silną wolę, które uczyły  radzenia sobie w trudnych i nietypowych warunkach. Dzieci dowiedziały się, jak być przygotowanym na różne niespodzianki czyhające w lesie. Poznały wiele ciekawych oraz praktycznych informacji, dotyczących zarówno pierwszej pomocy, jak i dziedziny survivalu.  

  Wycieczka była naprawdę wspaniała - park linowy szczerze polecamy każdemu! Nawet największym sceptykom/marudom naszej klasy się podobało, a to już nie lada wyczyn.

  Zdjęcia z wyprawy do obejrzenia w Albumie Fotograficznym:  Pozdrawiamy, klasa 2b

 • Dzień otwarty w Jedynce!

   

   

   

   

  9 czerwca br. w godz.17.00 - 18.30 odbędzie się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Zapraszamy dzieci z rodzicami, które 1 września rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym - Zerówce i w I klasie.

  Na początek, podczas spotkania w sali gimnastycznej, dyrektor przedstawi najważniejsze kwestie dotyczące przyszłych uczniów. Będzie także można wypełnić stosowne deklaracje.

  Następnie dzieci z rodzicami udadzą się, pod opieką nauczycieli na zwiedzanie szkoły. Przygotowano liczne niespodzianki. Przyszli uczniowie będą mogli uczestniczyć w pokazach m.in. w sali języków obcych, sali komputerowej,  gimnastycznej, miejscu zabaw itp.  Zapraszamy!

 • Już w sobotę Festiwal „Święta Nauki”

   

   

   

   

   

  W najbliższą sobotę, 13 czerwca odbędzie się w naszej szkole Festiwali „Święta Nauki”. Wezmą w nim udział wszyscy uczniowie szkoły. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Każde dziecko: od zerówki do uczniów szóstej klasy otrzyma na początek zestaw, w skład którego wchodzi m.in. koszulka i kupony uprawniające do udziału w różnych zabawach i doświadczeniach.

  Festiwal zorganizowany jest w ramach projektu "Szkoła daje więcej - zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy". Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele naszej szkoły, a organizacją festiwalu zajmie się firma Edufun z Gdyni. 

   

  Harmonogram czasowy

  Rozpoczęcie

  Zakończenie

  Nazwa aktywności

  09:00

  09:15

  Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu - Przywitanie uczestników przez reprezentanta Gminy Kartuzy/Dyrekcję Szkoły oraz reprezentanta Centrum EduFun

  09:15

  09:45

  Przedstawienie Programu Festynu przez Konferansjera-oprowadzenie po stanowiskach

  09:45

  10:00

  I Pokaz naukowy - Temperatura czyli jak zimny jest ciekły azot? cz.1

  10:00

  10:30

  Tort

  10:30

  10:45

  I Konkurs naukowy - Stempelki wiedzy

  10:45

  11:00

  I Konkurs sportowo-sprawnościowy - Szybciej, dalej, mocniej

  11:00

  11:15

  II Pokaz naukowy - Temperatura czyli jak zimny jest ciekły azot? cz.2

  11:00

  11:35

  SCENA: Występ dzieci z oddziałów przedszkolnych

  11:15

  11:30

  II Konkurs naukowy – Reboznaki

  11:30

  11:45

  II Konkurs sportowo-sprawnościowy – Celownik

  11:45

  12:30

  Spotkanie z naukowcem z Politechniki Gdańskiej

  12.30

  12.50

  SCENA: Występ zespołu regionalnego ,, Krôsniăta’’

  12:30

  12:45

  III Pokaz naukowy - Chemia ognia

  12:45

  13:00

  III Konkurs naukowy - Przewodnik eksperymentowania

  13:00

  13:15

  IV Pokaz naukowy - Iluzja

  13:15

  13:30

  III Konkurs sportowo-sprawnościowy - Bombelkowe szaleństwo

  13:30

  13:45

  V Pokaz naukowy - Wielkie Bańki

  13:45

  14:00

  Rozdanie upominków i zakończenie Festiwalu

   

   

  Opis poszczególnych atrakcji

  Stanowiska naukowe

  1.Stanowisko elektryczności – Potęga elektryczności

  Przy stanowisku czeka nas moc elektryzujących atrakcji. Zrobimy elektrycznego żółwika, zamienimy dzieci w prawdziwy przewód, i wiele więcej.

  2.Stanowisko chemii/fizyki - Temperatura, jak zimny jest ciekły azot?

  Trochę zimy w środku lata? Mroźne eksperymenty i doświadczenia czekają! W programie doświadczenia z wykorzystaniem ciekłego azotu.

  3.Wielkie bańki mydlane, bańki otaczające postać człowieka

  Przenosimy dzieci w świat na pograniczu baśni i rzeczywistości. Uczestnicy zabawy stworzą od kilkucentrymetrowych do kilkumetrowych baniek, tunele baniek mydlanych i bańki otaczające postać człowieka

  4.Stanowisko miar, wag i ciśnień

  Uczestnicy poznają różne sposoby mierzenia odległości i objętości. Dowiedzą się, jak zbudować domowy barometr oraz poznają stare jednostki miary, które okażą się przydatne już na  pikniku.

  5.Stanowisko konstruktorskie

  Uczniowie zbudują proste silniki elektryczne oraz roboty dzięki czemu dowiadują się jak można zmienić energię mechaniczną na energię elektryczną oraz poznają podstawowe elementy składowe budujące robota.

  Stanowiska siłowe

  1.Trampolina

  2.Bungee run

  Stanowiska zręcznościowe

  1.Rzuty do celu

  2.Nauka żonglowania

  Stanowiska promocyjno-pamiątkowe

  1.Stanowisko mennicze – na tym stanowisku każde dziecko dostanie dwustronny pamiątkowy Edu-Dukat oraz zapozna się z procesem jego wybijania.

  2.Stanowisko informacyjne - stanowisko w atrakcyjny sposób informujące o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. Dodatkowo punkt odbioru kart do gier edukacyjnych oraz przestrzeń, gdzie na najmłodszych czekać będą zagadki logiczne

  Pokazy

  1. Temperatura czyli jak zimny jest ciekły azot? cz.1 - Pokazy z użyciem ciekłego azotu. W jedną sekundę obniżymy temperaturę o 200 stop-ni…Zobaczymy jak wygląda zamrożona ręka, lewitujące przedmioty, i wielkie azotowe chmury!
  2. Temperatura czyli jak zimny jest ciekły azot? cz.2 – W programie rakiety wodno-azotowe i wybuchy wodno-azotowe
  3. Chemia ognia - Jak gorący jest ogień? Czy zawsze parzy?  Płonąca ręka – możliwe tylko jako sztuczka cyrkowa? Sprawdzimy czym właściwie jest ogień.
  4. Iluzja - Ludzki mózg działa w zadziwiający sposób! A gdyby tak spróbować go oszukać? Fizyka zna na to sposoby, a nasz „iluzjonista” będzie tego żywym przykładem.
  5. Wielkie Bańki – ten bajkowy pokaz przeniesie odbiorców w magiczną krainę, uruchomi miłe wspomnienia oraz zaskoczy efektami specjalnymi.

  Konkursy naukowe

  1. Stempelki wiedzy – Każdy chętny uczestnik odbierze kartę ze stanowiska informacyjnego. Zadaniem uczestników jest odwiedzić naukowe stanowiska i odpowiedzieć na zadane przez Animatora pytanie. Poprawna odpowiedź nagradzana będzie stemplem na karcie. Pozostaje czekać, kto uzbiera wszystkie stempelki i okaże się najlepszym „mini naukowcem”. W sytuacji, gdy znajdziemy więcej, niż trzech naukowców, stoczą oni pojedynek na wiedzę.
  2. Reboznaki –  Uczestnicy odbierają kartę konkursową na stanowisku informacyjnym i przemieszczając się po stanowiskach naukowych, szukają zakodowanych informacji. Wśród wszystkich zwróconych i dobrze uzupełnionych kart, wylosujemy trzech szczęśliwych zwycięzców.

  3.Przewodnik eksperymentowania – Łamigłówka, czyli edufunowa krzyżówka. Uczestnicy otrzymują na stanowisku informacyjnym kartę z krzyżówką dotyczącą stanowisk naukowych, które przeszli w ciągu dnia. Wszystkie wypełnione karty wrzucamy do maszyny losującej i w ten sposób na zakończenie pikniku wyłonimy kolejnych trzech zwycięzców.

   Konkursy sportowo-sprawnościowe

  1. Szybciej, dalej, mocniej – konkurencja na bungee run.
  2. Celownik – konkurencja na stanowisku rzutów do celu
  3. Bombelkowe szaleństwo – konkurencja na stanowisku Wielkich Baniek Mydlanych

                                                                                                 

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego

   

   

   

   

   

  Uroczystości związane  z zakończeniem roku szkolnego odbędą się w naszej szkole 26 czerwca według następującego programu:

  • 8.00 – 9.15 rozdanie świadectw uczniom klas I-III
  • 9.30 – 10.15 msza św. w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach
  • 10.30 – rozdanie świadectw uczniom klas IV-VI.

   

  Zapraszamy rodziców do towarzyszenia dzieciom w tym ważnym dla nich dniu. 

 • Zapraszamy na koncert jubileuszowy

 • Najmłodsi mamusiom i tatusiom

   

   

   

   

  2 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały prezent swoich mamusiom i tatusiom: piękną i mądrą inscenizację. Były urocze piosenki, gra na instrumentach i wspólny taniec. Na koniec wszyscy skosztowali okolicznościowego tortu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez jednego r rodziców: ALBUM FOTOGRAFICZNY

 • Rewelacyjne wyniki szóstoklasistów!

  Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu klas VI. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 56 uczniów. Z wielką radością informujemy, że uzyskane przez nich wyniki są rewelacyjne. Średnia szkoły znacznie przewyższa wyniki uzyskane przez większość szkół w województwie.

  Z języka polskiego średnia szkoły to prawie 80%, a z matematyki ponad 60%. Równie dobrze wypadł sprawdzian z języka angielskiego, którego wyniki na poziomie szkoły przekraczają 80%. Warto zaznaczyć, że wyniki 21 osób z I części i 22 z drugiej, pozwoliły znaleźć się im w 9 , najwyższym staninie (skala od 1 do 9).

  Gratulujemy przede wszystkim uczniom, ale też nauczycielom i rodzicom. Wynik uzyskany przez obecnych szóstoklasistów jest najlepszym w historii szkoły. Tym bardziej się cieszymy, że wpisuje się w 100 – lecie Jedynki.

 • Dzień dziecka na sportowo

   

   

   

   

  Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych uczniów wiele atrakcji. Duże zainteresowanie wzbudziły I Mistrzostwa Szkoły w Grach Uczniowskich. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotowali zestaw gier znany doskonale rodzicom, a niekoniecznie dzieciom.

  Zorganizowano takie konkurencje, jak: Kręcenie hula-hopem, Gra w gumę, Gra w klasy, Gra w kamienia, Gra w kamień-papier-nożyce, Gra w onse-madonse, Gra w stópki, Skakanie na skakance, Kręcenie hula-hopem. Zabawa była przednia, co pokazują zdjęcia: ALBUM ZDJĘCIOWY. Wszyscy otrzymali słodkości, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji nagrody rzeczowe ufundowane przez rodziców i sponsorów.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Kazimierza w Kartuzach
  83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 14
 • (+48)58/681-13-01

Galeria zdjęć